e144tit.pdf

Титульний аркуш

 

e144zvo.pdf

Зворот титульного аркуша

 

e144zmi.pdf

Зміст

 

e144con.pdf

Contents

Механізм регулювання економіки

e144myk.pdf

Миколюк С. М. Ефективність механізму управлінської діяльності у сфері соціального влаштування дітей у регіоні

e144ple.pdf

Плескач В. Ю. Дослідження динаміки інтегрального показника безробіття із застосуванням дисперсійного аналізу і Т-методу множинних порівнянь

e144ven.pdf

Венгерська Н. С., Калантарова А. Р. Експортний потенціал харчової промисловості України

e144gry.pdf

Грицаєнко М. І. Кадрове забезпечення аграрної науки України

e144tys.pdf

Тищенко М. Р. Удосконалення процесів забезпечення житлового будівництва в Україні

e144baz.pdf

Базавлук Н. Г. Визначальні чинники конкурентоспроможності національної економіки: сучасний контекст аналізу

e144vol.pdf

Воліков В. В. Удосконалення трансферу технологій у вищих навчальних закладах

e144vas.pdf

Васильчук І. П. Корпорація суспільної вигоди (Benefit Corporation) як нова організаційно-правова форма соціально відповідального підприємництва

e144iva.pdf

Іванова О. Ю. Теоретико-методичне забезпечення вдосконалення системи податково-бюджетних відносин

e144chm.pdf

Чмутова І. М. Адаптація системи фінансового менеджменту банку до циклічності його розвитку

e144ias.pdf

Ястремська О. О. Міжнародний туризм: аналіз, тенденції, менеджмент

e144nau.pdf

Науменкова С. В., Цицик К. Ю. Макропруденційний банківський нагляд та умови забезпечення його ефективності

e144syb.pdf

Сибірцев В. В. Організація інформаційно-інституціональної підтримки державного регулювання розвитку ринку праці

Економіка підприємства та управління виробництвом

e144gon.pdf

Гонтарева І. В. Умови формування та властивості системної ефективності діяльності підприємства

e144yan.pdf

Янчева Л. М., Бочуля Т. В. Оптимізація інформаційно-аналітичної системи підприємства на базі I-інжинірингу

e144ber.pdf

Березовський К. М., Пилипенко Д. Р. Консолідація маркетингової інформації в управлінні інтегрованими корпоративними логістичними системами

e144shy.pdf

Шимко А. В. Організаційне забезпечення застосування маркетингових технологій на торговельних підприємствах

e144pol.pdf

Полоус О. В. Формування концептуальних засад розвитку трудового потенціалу аеропорту

e144lab.pdf

Лабунська С. В. Методологічні підходи до оцінювання та аналізу впливу взаємопов'язаних факторів на інноваційну спроможність підприємства

e144kip.pdf

Кіпа Д. В. Обґрунтування вибору конкурентної стратегії підприємства

e144ia2.pdf

Ястремська О. М., Яблонська-Агу Н. Л. Інвестиції: сучасне розуміння та класифікація

e144shc.pdf

Щербак А. М. Особливості інформаційного управління та інформаційних процесів на промисловому підприємстві

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

e144pus.pdf

Пушкар О. І., Курбатова Ю. Л. Метод оцінювання цінності міжфірмових відносин у ланцюгах поставок на основі інструментарію теорії нечітких множин

e144che.pdf

Чернов В. Г., Дорохов О. В. Підхід до розробки подієвих сценаріїв на основі нечіткого моделювання

 

e144sto.pdf

Сторінка з вихідними даними