Welcome to our site!


Редакційна колегія журналу інформує представників наукової спільноти про організаційні зміни і переформатування роботи щодо висвітлення результатів наукового пошуку авторів публікацій.
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Засновник) погоджується з політикою і процедурами Видавця (Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»), надає згоду і приймає їх за основу у своїй діяльності при виконанні своєї частки роботи по виданню Журналу. 
Засновник (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) трансформує усі сайти (сторінки) Журналу (з архівним контентом статей) і забезпечує доступною і актуальною на сайті Університету сторінку з гіперпосиланням на Сайт Видавця, на якій вказуються: основні відомості про Журнал; його політика і мета; склад редакційної ради; редакційна етика і процедура, а Видавець адаптує усю інформацію щодо Журналу до власної політики і процедур.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ВИДАЦЯ


Оновлення даного сайту припинено з вересня 2018 року

Опис: Економіка розвитку - міжнародний рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних з забезпеченням випереджаючого зростання світової та національної економіки

Проблематика статей:

(включає, але не обмежується
переліченими напрямками
наукових досліджень)


економічна теорія та історія економічної думки; 

світове господарство і міжнародні економічні відносини; 

економіка та управління національним господарством; 

економіка та управління підприємствами; 

розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 

демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; 

гроші, фінанси і кредит;

бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 

статистика та економіко-математичне моделювання; 

інформаційні системи та технології в економіці; 

теорія та механізми державного управління.

JEL classification:

A-Z

Засновник / Рік заснування:

 Харківський національний економічний університет / 2002 рік

ISSN:

1683-1942 (Print), 2304-6155

OCLC Number: 774086872

Свідоцтво про держреєстрацію:

 КВ № 16780-5352ПР от 25.05.10 рік.

Реєстрація у ВАК України:

бюлетень ВАК України № 9, 2002 рік

Галузь науки:

економіка

Періодичність:

щоквартально

Мова видання:

українська, російська, англійська

Вид видання:

науково-виробниче з питань економіки і бізнесу

Місія та призначення:

призначення журналу полягає в забезпеченні ефективної теоретико-методологічної підтримки сталого розвитку суб'єктів господарювання та розповсюдження адресованої до читача інформації. Економіка розвитку публікує статті теоретичної та практичної спрямованості, показуючи при цьому, як результати наукових досліджень можуть сприяти більш ефективному вирішенню актуальних з практичної точки зору економічних проблем.

Цілі та задачі:

цілі та задачі журналу містяться у сфері оприлюднення нових, сучасних і якісних досліджень, що зводиться до публікації концептуальних і емпіричних наукових статей. Всі друковані матеріали піддаються суворій процедурі рецензування. Економіка розвитку є відкритим виданням та заохочує авторів до використання різних методів дослідження. Журнал публікує статті високої якості у багатьох суміжних економічних дисциплінах, особливо в галузі бухгалтерського обліку, економіки, фінансів і банківської справи. Оскільки опубліковані в журналі статті переважно відносяться до теорії і практики розвитку економіки, висувається вимога одночасного надання в оприлюднених матеріалах вагомого теоретичного підгрунтя та переконливої практичної реалізації виявленої автором економічної проблеми. Також журнал створює інформаційне поле для обговорення нових теорій з міждисциплінарних досліджень. Економіка розвитку сприяє налагодженню творчих зв'язків між науковими і виробничими колективами, забезпечує залучення вчених різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних економічних проблем. 

Аудиторія журналу:

власники бізнесу; директори, топ-менеджери та фахівці комерційних фірм; студенти, аспіратни та викладачів економічних факультетів й дисциплін, керівники державних органів влади, консультанти з менеджменту та чисті практики

Контакти:

Адреса: Україна, 61166, м. Харків, просп. Науки 9-А
Телефон зав. редакцією: (057) 702-07-38
E-mail: ed@hneu.edu.ua

Представленість та індексування:

 

Економіка розвитку на сайті Бібліотеки Вернадського   

WorldCat  Економіка розвитку у Індексі Коперніка  Економіка розвитку в РІНЦ

Asian Education Index Ulrichs Periodicals Directory - Ulrichsweb. Socionet

Research Papers in Economics (USA) Academic Journals Database (Switzerland)

Research Bible (Japan) Global Impact Factor Open Academic Journals Index

Google Scholar