Welcome to our site!Редакційна колегія журналу інформує представників наукової спільноти про організаційні зміни і переформатування роботи щодо висвітлення результатів наукового пошуку авторів публікацій.
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Засновник) погоджується з політикою і процедурами Видавця (Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»), надає згоду і приймає їх за основу у своїй діяльності при виконанні своєї частки роботи по виданню Журналу. 
Засновник (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) трансформує усі сайти (сторінки) Журналу (з архівним контентом статей) і забезпечує доступною і актуальною на сайті Університету сторінку з гіперпосиланням на Сайт Видавця, на якій вказуються: основні відомості про Журнал; його політика і мета; склад редакційної ради; редакційна етика і процедура, а Видавець адаптує усю інформацію щодо Журналу до власної політики і процедур.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ВИДАЦЯ

Оновлення даного сайту припинено з вересня 2018 року

Вимоги до оформлення наукових статей у журнал "Економіка розвитку"


Наукові статті, що надходять до редакції, не повинні бути опубліковані або призначені для публікації в іншому виданні. Статті мають відповідати профілю журналу. Кількість авторів – не більше чотирьох. До редакції, враховуючи науковий профіль журналу, приймаються статті, які дозволяють сформувати уявлення про сучасний стан найбільш актуальних проблем економіки. Виклад статті має бути чітким, зрозумілим, змістовним і відповідати вимогам. Заватнажити вимоги до оформлення статті
завантажити форму авторської угоди
завантажити шаблон статті
Науковий журнал "Економіка розвитку" внесений до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з економічних наук. Відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/01 (Бюлетень ВАК України, 2003, № 1, с. 2) наукові статті повинні включати такі елементи (їх назви в тексті статті не вказуються):
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато вирішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формування цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямі;
Статті до журналу приймаються українською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами. Перевага в публікації надається статтям, підготовленим англійською мовою.

Правила оформлення статей:

- індекс УДК – у правому верхньому куті;
- JEL Classification – у лівому верхньому куті (1 – 3 коди, що розміщуються через крапку з комою);
- назва статті має бутикороткою, але інформативною, в ній не повинно бути скорочень. Назву статті слід подавати мовою статті, а також українською, російською та англійською мовами, якщо вони відмінні від мови статті;;
- прізвища та ініціали авторів слід розміщувати справа під назвою статті мовою статті, а також українською, російською мовами і транслітеровані латиницею (таблиці транслітерації наведено далі);
- анотація  –200 – 250 слів мовою статті, а також українською, російською та англійською мовами, якщо вони відмінні від мови статті. Анотація повинна максимально точно відтворювати логічну структуру статті, всі суттєві ідеї автора мають бути відображені в ній. Текст анотації повинен вміщувати наступні відомості: проблему, мету; методи дослідження; результати дослідження; висновки автора (оцінки, припущення, прийняті або відхилені гіпотези); шляхи практичного застосування результатів статті. Інформація в анотації повинна бути зрозумілою і цікавою, в то-му числі й зарубіжному науковому співтовариству, яке, не знаючи української або російської мови, могло б без звернення до повного тексту отримати найбільш повне уявлення про тематику і рівень досліджень вчених, що публікуються;
- ключові слова –мовою статті, а також українською, російською та англійською мовами, якщо вони відмінні від мови статті (їх має бути 3 – 7);
- текст статті – від 15 сторінок з висновками та перспективами подальших досліджень у даному напрямі. Стаття має бути розміщена на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм). Шрифт – Arial, кг 14, міжрядковий інтервал – 1,3, поля: ліве – 2,0 см, верхнє – 2,0 см, праве – 2,0 см, нижнє – 2,0 см. Номер сторінки слід вказувати внизу кожної сторінки оригіналу. Стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора Microsoft Office Word. Усі рисунки і таблиці мають бути чіткими і зрозумілими, їх потрібно супроводжувати назвою мовою статті і англійською мовою, яка зазначена в дужках. Усі рисунки та схеми мають бути оформлені у програмі Microsoft Word або Microsoft Visio. Графіки, гістограми, діаграми в Microsoft Excel повинні бути доступними для корегування та надаватися окремим файлом. Формули слід подавати в редакторі формул Microsoft Equation. Текст, усі цифрові дані та матеріали до статті повинні бути ретельно вивірені авторами. Загальноприйняті терміни, що часто зустрічаються в тексті, слід подавати у вигляді абревіатури, розшифрувавши її при першому згадуванні;
- літературні джерела,що цитуються або використовуються у статті, повинні бути пронумеровані в порядку згадування про них у тексті (їх має бути не менш ніж 10). Посилання на джерело слід подавати у квадратних дужках, наприклад [1, c. 3–5]. Пристатейну літературу необхідно наводити в кінці статті бібліографічним списком джерел мовою оригіналу згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Крім того, пристатейна література повинна бути транслітерована латиницею і наведена після списку літератури (References). Позначення вихідних даних слід не транслітерувати, а перекладати англійською мовою, наприклад: том (Vol.), номер (No.), випуск (Issue), сторінки (P., p.). Не слід транслітерувати також словосполучення [Еlectronic resource], Access mode і et al. Це стосується лише джерел, мова оригіналу яких українська або російська. Джерела, мова оригіналу яких англійська, німецька, французька тощо, наводяться без змін. У процесі транслітерації слід користуватись таблицями транслітерації, які подано далі, враховуючи мову оригіналу – українську чи російську. Для монографій та наукових статей українською або російською мовами, крім транслітерації оригінальної назви, що виділена курсивним накресленням, обов'язковим є переклад назви англійською мовою, що слід наводити у квадратних дужках, наприклад:

Медвідь В. Ю. Стратегія територіального економічного розвитку: теоретичний аспект / В. Ю. Медвідь // Економіка розвитку. – 2013. – № 1 (65). – С. 48–51.
Medvіd V. Yu. Stratehіia terytorіalnoho ekonomіchnoho rozvytku: teoretychnyi aspekt [The Strategy of Regional Economic Development: Theoretical Aspect] / V. Yu. Medvіd // Ekonomіka rozvytku. – 2013. – No. 1 (65). – P. 48–51.

У списку літератури повинні бути зазначені джерела, що містяться в базі даних SCOPUS, Web of Science, і статті, опубліковані в науковому журналі "Економіка розвитку".

- інформація про авторів (мовою статті, українською, російською та англійською мовами, якщо вони відмінні від мови статті) із зазначенням окремо для кожного автора:
- прізвища, імені, по батькові;
- наукового ступеня;
- вченого звання;
- посади;
- місця роботи – повної, офіційно прийнятої назви організації із зазначенням відомства;
- повної юридичної адреси організації;
- адреси електронної пошти автора;
- контактних телефонів автора (у журналі надруковані не будуть);
Автор подає до редакції підписану авторську угоду. Для авторів з інших міст надсилається сканований варіант підписаної угоди

Статтю слід подавати до редакції в одній з двох форм:

- у вигляді файла на електронну пошту (ed@hneu.edu.ua);
- у вигляді роздрукованого на принтері тексту (друк з одного боку аркуша паперу) та диска CD-R чи DVD-R
Відправивши статтю, автор повинен упевнитися в тому, що стаття прийнята до редакції. Після прийняття статті до друку автор повинен здійснити передоплату

Науковий журнал є передплатним виданням, виходить щоквартально після 20-го числа: у березні, червні, вересні та грудні поточного року. Передплату можна здійснити на будь-який квартал року. Індекс видання – 49222

Автори статті відповідають за правильність і точність даних та фактів, які наводять, а також за розміщення у статті даних, які не є предметом відкритої публікації. Рішення про пуб-лікацію статті приймає редакційна колегія. У текст статті без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні виправлення або скорочення. Редакція залишає за собою право на оприлюднення відомостей про статтю у вигляді коротких повідомлень і рефератів тощо. У разі передру-кування матеріалів посилання на науковий журнал "Економіка розвитку" є обов'язковим. 

Для транслітерації українського тексту слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55, для транслітерації російського тексту – систему Держдепартаменту США

 Правила транслітерації українського та російського текстів


Редакційна колегія журналу "Економіка розвитку" сподівається на плідну співпрацю з авторами.