Welcome to our site!


Редакційна колегія журналу інформує представників наукової спільноти про організаційні зміни і переформатування роботи щодо висвітлення результатів наукового пошуку авторів публікацій.
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Засновник) погоджується з політикою і процедурами Видавця (Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»), надає згоду і приймає їх за основу у своїй діяльності при виконанні своєї частки роботи по виданню Журналу. 
Засновник (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) трансформує усі сайти (сторінки) Журналу (з архівним контентом статей) і забезпечує доступною і актуальною на сайті Університету сторінку з гіперпосиланням на Сайт Видавця, на якій вказуються: основні відомості про Журнал; його політика і мета; склад редакційної ради; редакційна етика і процедура, а Видавець адаптує усю інформацію щодо Журналу до власної політики і процедур.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ВИДАЦЯ

Оновлення даного сайту припинено з вересня 2018 року


ТРАНСЛІТЕРАТОРИ

Транслітератор - Транслітератор налаштований за  вимогам журналу "Економіка розвитку" - Існує багато інтернет-сервісів, які забезпечують автоматичну транслитерацію введеного тексту. Одним з таких сервісів є online транслітератор з сайту translit.ru, який дозволяє спростити процес підготовки переліку літературних джерел для поданих у Економіку розвитку статей (транслітерація відповідає правилам підготовки статей до видання, але у разі переходу за означеним посиланням для якого зроблені відповідні налаштування). Рекомендуємо ознайомитись з правилами користування ресурсом translit.ru. Можлива некоректна транслітарація букв Є, Ї, Й, Ю, Я на початку слова 


КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Пошук відомостей про авторів у БД SCOPUS - Сервіс пошуку авторів у науко-метричній базі даних SCOPUS - Scopus є крупнішою реферативною базою даних наукової літератури, яка містить посилання на джерела більше ніж з 5000 видавництв. Редакційна колегія журналу "Економіка розвитку" рекомендує для забезпечення об'єктивності цитування при написанні статей проводити бібліографічний пошук за допомогою даного пошукового сервісу
Словосполучення англійською - Референтні словосполучення англійською мовою - Складності для підготовки статті англійською мовою можна подолати використовуючи наведені на даному ресурсі стійкі обороти наукової мови. Ресурс призначений перш за все авторам, у яких анлгійська мова не є рідною Рекомендуємо також й для підготовки анотацій й наукових рефератів до статей, написаних українською чи російською мовами
видавництво Emerald - Рекомендації видавництва Emerald - Даний ресурс призначений для авторів, які прагнуть оприлюднити статтю у журналах світового рівня. Для таких авторів видавництвом Emerald було агреговано рекомендації та відповіді на типові питання. Описані  механізми допоможуть збільшити шанс на публікацію статті у міжнародному журналі чи витримати вимоги, що висуваються Економікою розвитку
Антиплагіат - Інтернет-сервіс AntiPlagiat.ru - Інтернет-сервіс, що надає набір послуг, які в сукупності реалізують технологію перевірки текстових документів на наявність запозичень та необ'єктивного цитування.  Редакційна колегія  рекомендує авторам перевіряти власні статті за допомогою подібних механізмів до початку їх надання до журналу на предмет розгляду можливості друку.
ESINFECO - Портал інформаційної та економічної безпеки - Авторам статей з актуальних проблем економічної та інформаційної безпеки, які висвітлені на міжнародному науково-дослідному порталі ES INFECO. Портал надає ряд сервісів в зазначених областях, в тому числі і статистичні дані, що агреговані від різних компаній. Портал забезпечує наукову і дослідницьку підтримку різних проектів та конференцій. Весь контент порталу захищений і валідований.
crossref - Робота з Digital Object Identifier (DOI) - CrossRef є офіційним агенством, що присвоює статтям цифровий ідентифікатор об'єкта (DOI). Використання DOI сприяє полегшенню ідентифікації й використанню електронного контенту через створення відповідної інфраструктури. Перехід за означеним посиленням дозволяє перевести DOI в url-адресу статті


НАУКОВІ ЖУРНАЛИ З  СУМІЖНОЮ ТЕМАТИКОЮ

Журнали Elsevier - Економічні журнали видавница ELSEVIER - Ресурс містить посилання на всі журнали, які друкуються видавництвом ELSEVIER за тематикою бізнесу, менеджменту та обліку. Рекомендуємо використання статей з даних журналів  при обгрунтуванні розділу своїх статей, присвяченого вивченню наявних у світі здобутків інших авторів
Актуальні проблеми економіки - Журнал "Актуальні проблеми економіки" - Науковий журнал Національної академії управління, що реферується у науковометричній базі даних SCOPUS. Друкування матеріалів у максимально широкому колі джерел сприяє розвитку фундаментальних та прикладних досліджень з усіх напрямків економічних наук
πανoeconomicus - Panoeconomicus  economic quarterly - Щоквартальний науковий журнал загальноекономічної орієнтації. Публікує оригінальні наукові статті, наукові огляди, попередні звіти, документи конференцій, результати професійних робіт, обговорення полемік та рецензії.
Montenegrin Journal of Economics - Montenegrin Journal of Economics - “Montenegrin Journal of Economics” is an international scientific periodical, issued by “Economic Laboratory for Transition Research”, Podgorica, Montenegro. It publishes theoretical, empirical and applicative articles from all the areas of Economics. The journal is issued twice a year.
Bisness Inform - Журнал "Бізнес Інформ" - Журнал "БІЗНЕС ІНФОРМ" видається з 1992 року в Харкові. Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних наук. Мови видання – українська, російська, англійська. Періодичність - 1 раз на місяць.
Офіційний сайт журналу "Проблеми економіки" Журнал "Проблеми Економіки" Висвітлює: проблеми  розвитку України та її регіонів в контексті економічної глобалізації; організаційно-економічний механізм прискорення розвитку високотехнологічних галузей промислового комплексу України, конкурентоспроможність та активізація інноваційно-спрямованної інвестиційної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.

Економіка розвитку у Вікіпедії