Welcome to our site!Редакційна колегія журналу інформує представників наукової спільноти про організаційні зміни і переформатування роботи щодо висвітлення результатів наукового пошуку авторів публікацій.
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Засновник) погоджується з політикою і процедурами Видавця (Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»), надає згоду і приймає їх за основу у своїй діяльності при виконанні своєї частки роботи по виданню Журналу. 
Засновник (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) трансформує усі сайти (сторінки) Журналу (з архівним контентом статей) і забезпечує доступною і актуальною на сайті Університету сторінку з гіперпосиланням на Сайт Видавця, на якій вказуються: основні відомості про Журнал; його політика і мета; склад редакційної ради; редакційна етика і процедура, а Видавець адаптує усю інформацію щодо Журналу до власної політики і процедур.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ВИДАЦЯ

Оновлення даного сайту припинено з вересня 2018 року

ПОЛІТИКА НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ 
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ЕКОНОМІКА РОЗВИТКУ"

Пріоритетність введення статей у світовий інформаційний простір  Заснований у 2002 р. науковий журнал "Економіка розвитку" публікує ексклюзивні статті на українській, російській та англійській мовах (за вибором автора), не призначені для публікації у інших виданнях. До кожної статті додається виконаний на трьох мовах розширений реферат (розгорнуте резюме), що містить агрегований опис основних здобутків автора та приклади конкретних результатів досліджень, що висвітлюються у надрукованій статті. Для того, щоб забезпечити доступ світової наукової спільноти до розробок авторів цей реферат разом з повним текстом надрукованої статті розміщується на сайті видання та надається до зовнішніх бібліографічних й реферативних баз даних. Редакцією журналу постійно ведеться робота з забезпечення представленості журналу у провідних бібліотеках України та світу.
Забезпечення доступу читачів до якісних матеріалів журналу Журнал "Економіка розвитку" є журналом з відкритим доступом. Це означає що весь його зміст перебуває у вільному безкоштовному доступі для користувача або його / її установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у цьому журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає визначенню BOAI (Budapest Open Access Initiative) щодо відкритого доступу. Авторські права на надруковані матеріали залишаються у авторів, при цьому відомості про copyright наводяться на кожній сторінці журналу. Автор несе всю повноту відповідальності за зміст надрукованої статті та достовірність наведених в ній результатів й розрахунків.
Орієнтація на висвітлення широкого спектру проблем економічної й соціальної спрямованості Метою журналу є сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень як провідних вчених, так і аспірантів, докторантів та пошукувачів наукових ступенів й вчених звань. Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних й прикладних наукових досліджень різних фахівців та сприяє їх актуалізації. Журнал "Економіка розвитку" публікує результати наукових досліджень, оглядові статті та дискусійні матеріали в таких галузях знань як: механізм регулювання економіки, економіка підприємства та управління виробництвом, економіко-математичні методи та моделі, ефективність управління персоналом на підприємстві. Журнал розраховано на спеціалістів в означених галузях знань, викладачів вищих навчальних закладів та наукових працівників.
Сприяння координації наукової думки та взаємодії відомих вчених й обдарованої молоді Беззаперечним є факт наявності досить широкого кола наукових видань, які мають подібні цілі та висвітлюють актуальні проблеми сучасної економічної думки. Головною відмінністю журналу "Економіка розвитку" є його орієнтування на поширення наукових знань відомих вчених та створення умов для творчого пошуку обдарованих молодих науковців. Саме тому склад редакційної колегії підібрано таким чином, щоб можна було надати кваліфіковану допомогу всім особам, що знаходяться у творчому пошуку.
Підтримка постійної активності видання Пріоритетом видавництва є забезпечення стабільної регулярності виходу нових випусків. Журнал "Економіка розвитку" є передплатним виданням, яке виходить регулярно після 20-го числа кожного кварталу: у березні, червні, вересні та грудні поточного року.
Заохочення друкування якісних публікацій та підтримка моделі зразкової наукової етики у публікаціях Журнал "Економіка розвитку" підтримує основні етичні вимоги до наукових публікацій Комітету з етики в публікаціях (COPE). Ці вимоги встановлюють основні норми поведінки і обов'язків членів будь-якого професійного наукового співтовариства по відношенню один до одного і до громадськості. Вони також забезпечують право кожного автора на інтелектуальну власність. Всі залучені у процес публікації особи (редактори, автори та рецензенти) мають орієнтуватися на принципи етики у наукових публікаціях. Редакційна колегія та рецензенти наукового журналу "Економіка розвитку" без упередження розглядають всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора.
 Підтримка розповсюдження інформації про факти порушення наукової етики Члени редакційної колегії наукового журналу повинні шанувати інтелектуальну незалежність авторів. Якщо редакторові представлені переконливі свідчення того, що основний зміст або висновки роботи, опублікованої в журналі, є помилковими, редактор повинен сприяти публікації відповідного повідомлення, що вказує на цю помилку і, якщо можливо, виправляє її. Це повідомлення може бути написане особою, що виявила цю помилку, або незалежним автором. Будь-ласка, повідомляйте нам про будь-які випадки плагіату, зловживання службовим положенням чи порушенням наукової етики у публікаціях (vydav@hneu.edu.ua )
Забезпечення якості надрукованих статей дієвим апаратом їх рецензування та відбору Правила підготовки статей до видання надають можливість друку статей будь-якому науковцю у разі їх відповідності вимогам до якості матеріалів. До друку приймаються лише актуальні статті, що містять елементи наукової новизни та мають практичну значущість. При цьому передбачена досить сувора процедура контролю прийнятих до публікації статей. Її метою є: забезпечення відповідності матеріалів вимогам наукового стилю викладення; стимулювання більш відповідального відношення авторів публікації до новизни викладених матеріалів та об’єктивності цитування; досягнення високого рівня цікавості надрукованих матеріалів для світової наукової спільноти.
Орієнтація взаємодії авторів з редколегією на покращення якості наданих до друку статей Процедура рецензування передбачає роботу з внутрішніми експертами журналу, які є визнаними фахівцями у відповідній до статті сфері знань. Для цього окрім членів редколегії журнал співпрацює з широким колом науковців з різних країн світу. Ведеться активна робота для організації взаємодії авторів та редколегії журналу в середовищі EasyChair Conference System. Стаття приймається до друку лише після її обговорення на засіданні редколегії журналу при наявності позитивної рецензії внутрішнього експерта та підтримки більшістю членів редколегії, які є фахівцями у тій же галузі знань, що й автор статті. Повністю підготовлений номер журналу розглядається та рекомендується рішенням Вченої ради Харківського національного економічного університету. У разі аргументованої відмови рецензія та рішення редколегії надаються авторам у письмовій формі, що надає йому можливість доопрацювання статті чи заміни її іншим матеріалом. Будь-який читач чи потенційний автор має можливість звернутися до членів редколегії за поясненнями незрозумілих питань, приславши листа на електронну пошту видавництва.
Боротьба з необ’єктивним цитуванням Принциповою вимогою є наявність у статтях результатів досить докладного інформаційного пошуку у галузі знань, до якої відноситься наданий до друку матеріал. Бажаним тут є використання можливостей світового інформаційного простору та посилання на звернення авторів до провідних репозитаріїв знань та бібліографічних баз даних. З наступного року при прийнятті матеріалів до розгляду планується використання спеціалізованих програмних продуктів що визначають відсоток унікальності авторського тексту, результати роботи яких виноситимуться на засідання редколегії під час визначення можливості прийняття статті до друку.
Випереджальний розвиток та відкритість до пропозицій Журнал "Економіка розвитку" є прогресивним та динамічним виданням, що, як ми сподіваємось, привнесе певних позитивних рис у розвиток вітчизняної та світової наукової думки. Пройдене десятиріччя після першого виходу журналу дозволяє говорити про набутий досвід та усвідомлення шляху розвитку. З іншого боку, знаходження журналу на початку творчого шляху означає відкритість до будь-яких позитивних пропозицій та рекомендацій з боку авторів та усіх зацікавлених у покращенні друкованих матеріалів осіб.