FRIDAY, JUNE 23, 2017


МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВААвтор

Сокіл Олег Григорійович

Таврійський державний агро­технологічний університет

Рік, номер

2017, № 2 (82)

УДК

657.01:330.34

Анотація

Виявом концептуальних змін у бухгалтерському обліку є поява його нових видів, а необхідність у виникненні нових концепцій формує якісно відмінний стиль дослідження бухгалтерського обліку як науки.

Здійснено аналіз і порівняння сукупної моделі підприємницьких видів обліку з бухгалтерським обліком сталого розвитку та формування загальної системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку підприємства. Використано такі методи дослідження: порівняння, спостереження, емпіричний, монографічний, дедукції та індукції, узагальнення.

Проаналізовано та зіставлено характеристики фінансового, управлінського, податкового та бухгалтерського обліку сталого розвитку в аспекті поняття, мети, завдання, користувачів інформації, способів відображення, методів, об’єктів тощо. Сформовано систему бухгалтерського обліку сталого розвитку на мікрорівні, що містить стадії первинного накопичення інформації із проходженням спеціальних етапів аналізу й остаточним формуванням звітності сталого розвитку. Систематизовано коло користувачів, зацікавлених в отриманні інформації обліку сталого розвитку для ухвалення релевантних рішень. Розроблено процес еколого-соціального планування у ...


>> full


posted by USER | 16:28 | Економіка підприємства та управління виробництвом

comments (0)


FRIDAY, JUNE 23, 2017


РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОМПАНІЯХАвтор

Мельник Алла Олександрівна

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Рік, номер

2017, № 2 (82)

УДК

338.5

Анотація

Значну частину світової торгівлі ведуть у межах внутрішньофірмової торгівлі на основі трансфертних цін, у результаті чого виникають ризики, властиві трансфертному ціноутворенню. Ефективне управління ними утруднено через відсутність їхньої ідентифікації, класифікації, заходів щодо їхнього зниження й нерозуміння керівниками компаній необхідності в управлінні ними. Крім того, рівень конкуренції, що постійно зростає, нестабільні ринкові умови, посилення регулювання трансфертного ціноутворення потребують пошуку нових підходів до зниження внутрішньофірмових витрат у процесі здійснення трансфертного ціноутворення.

Автором обґрунтовано необхідність в управлінні ризиками трансфертного ціноутворення, виділено їхні основні види та наведено їхню класифікацію за критеріями періодичності, сферами виникнення та прогнозованості. Проаналізовано податковий, валютний, репутаційний, юридичний та інші ризики, вивчено джерела їхнього виникнення. Показано зростання впливу на діяльність компаній репутаційних і податкових ризиків трансфертного ціноутворення. З урахуванням практичного досвіду компаній виділено підвиди податкових ризиків, в основі яких ...


>> full


posted by USER | 16:20 | Економіка підприємства та управління виробництвом

comments (0)


FRIDAY, JUNE 23, 2017


РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ОПОДАТКУВАННІ ФІЗИЧНИХ ОСІБАвтор

Сідельникова Лариса Петрівна    

Херсонський національний технічний університет


Найденко Олексій Євгенович

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Рік, номер

2017, № 2 (82)

УДК

336.221.2:336.225(477)

Анотація

Проблема реалізації принципу соціальної справедливості в оподаткуванні сьогодні постає особливо гостро, оскільки розмір середньої заробітної плати в Україні, порівняно з багатьма країнами ЄС та світу, є значно нижчим. У зв'язку із цим, виникає необхідність дослідити, яким чином в українському податковому законодавстві реалізовано принцип соціальної справедливості.

Із ухваленням Податкового кодексу України принципи побудови та призначення системи оподаткування було замінено на принципи податкового законодавства. Наявне сьогодні визначення принципу соціальної справедливості майже не відповідає своїй сутності, оскільки податки, установлені в Україні, не прив'язані до показника платоспроможності платників податків.

Переходячи у 2004 році до пропорційної системи оподаткування доходів фізичних осіб, держава намагалася забезпечити вихід із тіні значної кількості доходів платників податків. Але, як виявилося, зростання надходжень податку на ...


>> full


posted by USER | 16:03 | Економіка підприємства та управління виробництвом

comments (0)


FRIDAY, JUNE 23, 2017


СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИАвтор

Хілуха Оксана Анатоліївна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Рік, номер

2017, № 2 (82)

УДК

658.147:621

Анотація

В умовах розвитку постіндустріального суспільства набуває актуальності питання управління корпораціями, оскільки інститут управління стає дедалі більш відокремленим від інституту власності. У системі корпоративних відносин інтереси акціонерів, які мають відносно невелику частку акцій корпорації можуть дискримінувати менеджери корпорації. За таких умов необхідним є правильна організація системи корпоратив­ного управління, де взаємодія між інститутами управління та власності буде мати мутуалістилістичний, а не коменсалістичний характер та створювати переваги для двох організацій. Ідентифіковано принципи, функції та методи корпоративного управління, визначено фактори впливу на систему корпоративного управління для побудови такої системи, яка створить міцну взаємодію між власниками, менеджерами та іншими зацікавленими сторонами корпоративного управління.

Було використано такі методи дослідження: систематизації та узагальнення – для уточнення понятійно-категоріального апарату; статистичного аналізу – для вивчення варіантів взаємодії корпорації з її зацікавленими сторонами та характеристики зовнішнього середовища корпорації; графічні ...


>> full


posted by USER | 15:17 | Економіка підприємства та управління виробництвом

comments (0)


TUESDAY, MARCH 28, 2017


ПЕРСПЕКТИВИ МАРКЕТИНГУ ЕКОНОМІЧНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІАвтор

Лисиця Надія Михайлівна  

Харків­ський національний економічний університет імені Семена Куз­неця 


Притиченко Тамара Іванівна

Харків­ський національний економічний університет імені Семена Куз­неця 


Гронь Олександра Вікторівна

Харків­ський національний економічний університет імені Семена Куз­неця 

Рік, номер

2017, № 1 (81)

УДК

339.138

Анотація

Проаналізовано перспективи маркетингу економічних освітніх послуг в Україні. На основі статистичних даних про популярність ВНЗ, які пропонують навчання економічних спеціальностей, визначено найбільш успішні, на думку експертів, що вивчають рейтинг вищих навчальних закладів. Незважаючи на те, що рейтинги економічних вузів та економічних факультетів університетів в Україні досить високі, спостерігають конкуренцію між вузами, що ускладнює вибір ВНЗ майбутніми абітурієнтами. Обґрунтовано зростання потреби у професіоналах у сфері економіки. Оскільки потреба у висококваліфікованих фахівцях у сфері економіки до певної міри залежить від кількості підприємств, подано динаміку змін їхньої кількості за період 2011 – 2016 рр. Запропоновано використання можливостей розвитку навичок у сферах дигітального та контент-маркетингу, а також нових ...


>> full


posted by USER | 14:22 | Механізм регулювання економіки

comments (0)[1] 2 3 4 5 6 ...  [NEXT]  [LAST]1 - 5 of 666


NAME: ...

LOCATION: ...
МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 


РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОМПАНІЯХ 


РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ОПОДАТКУВАННІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 


СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 


ПЕРСПЕКТИВИ МАРКЕТИНГУ ЕКОНОМІЧНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 


  RSSjune 2017


march 2017


january 2017


september 2016


may 2016


full


Механізм регулювання економіки (340)


Економіка підприємства та управління виробництвом (243)


Ефективність управління персоналом на підприємстві (57)


Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (26)admin*