TUESDAY, MARCH 20, 2018


МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ УМОВ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ В РОЗВИТКУ ПРІСНОВОДНИХ СИСТЕМ ВОДНИХ БАСЕЙНІВ УКРАЇНИАвтор

Сербов Микола Георгійович

Одеський державний екологіч­ний університет

Рік, номер

2018, № 1 (85)

УДК

681.3:556

Анотація

Досліджено територіальні економіко-екологічні системи, утворені водними об'єктами різноманітної фізико-географічної основи – водні басейни України. Розроблено методологічні підходи до оцінювання умови для сталого та збалансованого розвитку економіко-екологічних систем водних басейнів України.

Здійснено аналіз впливу природоохоронної діяльності на території водного басейну на економічний і соціальний розвиток регіону. Дано оцінку джерел виникнення затримок у реакції економіко-екологічної системи на вжиті природоохоронні заходи. Одним із важливих умов забезпечення оптимальної стратегії сталого розвитку всього комплексу елементів багатофакторної економіко-екологічної системи водного басейну є обґрунтована імовірнісна оцінка як виникнення ризиків різної природи, так і їхнього кількісного впливу на фактори сталого та збалансованого розвитку території. Розглянуто умови, що визначають можливість виникнення ризиків у розвитку регіональної системи водного басейну з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів впливу.

У ході вирішення поставлених у роботі завдань на основі застосування методів аналізу та синтезу, порівняльного ...


>> full


posted by USER | 0:10 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


TUESDAY, MARCH 20, 2018


МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУАвтор

Зима Олександр Григорович

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 


Голуб Марія Олексіївна

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Рік, номер

2018, № 1 (85)

УДК

338.48(504)

Анотація

На сучасному етапі розвитку екологічного туризму існує проблема визначення його потенціалу. У наукових працях більшість учених використовують методи анкетування та опитування, але під час оцінювання потенціалу екологічного туризму потрібно враховувати не тільки суб'єктивні, а й кількісні показники, які мають об'єктивний характер. Охарактеризовано різні підходи до визначення потенціалу загалом. Окреслено рівні туристичного потенціалу. Визначено специфічні ознаки поняття "екотуристичний потенціал". Проаналізовано основні підходи до розуміння ресурсів потенціалу екологічного туризму. Досліджено критичні погляди на розвиток екотуризму в об'єктах природно-заповідного фонду, які перебувають під особливою охороною. Визначено основні фактори, які мають вплив на потенціал розвитку екологічного туризму в областях України. Проаналізовано шляхи розвитку екологічного туризму в різних регіонах України. Визначено методичні підходи до оцінювання потенціалу екологічного туризму України. Об'єктом дослідження є ...


>> full


posted by USER | 0:09 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


TUESDAY, MARCH 20, 2018


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИАвтор

Боровик Марина Вікторівна

Харківський націо­нальний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Рік, номер

2018, № 1 (85)

УДК

338.24.01

Анотація

Розглянуто теоретичні засади інформаційно-комунікаційного забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти, досліджено види розвитку суб'єктів господарювання (прогресивний, адаптивний, трансформаційний, конкурентний та сталий) і проаналізовано визначення терміна "сталий розвиток", дано визначення терміна "сталий розвиток закладу вищої освіти", який становить довготривалу сукупність процесів кількісних та якісних змін у його діяльності, що зумовлюють незворотне збалансоване поліпшення основних рейтингових показників і посилення адаптивних здатностей протистояти негативній дії зовнішнього середовища та чинників внутрішнього характеру під час ефективного використання наявного потенціалу за рахунок ефективного управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням, використовуючи дані, інформацію, знання та комунікації як основні ресурси, що сприяють досягненню сталого розвитку закладу вищої освіти. Розглянуто визначення терміна "інформаційне забезпечення" різними вченими-економістами та дано визначення поняття інформаційно-комунікаційного забезпечення в контексті сталого розвитку закладів вищої освіти, яке становить сукупність даних, інформації, знань та комунікацій, необхідних для ухвалення ...


>> full


posted by USER | 0:08 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


TUESDAY, MARCH 20, 2018


ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ АКРЕДИТАЦІЙНИХ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯАвтор

Татомир Ірина Любомирівна

Дрогобицький державний пе­да­гогічний університет імені Івана Франка 

Рік, номер

2018, № 1 (85)

УДК

330.1:378.4

Анотація

Обґрунтовано значущість акредитації як регуляторного контролю за якістю пропонованих освітніми інституціями послуг. Структуровано кількісні та якісні показники задоволеності споживачів на ринках онлайн-освіти. Визначено передумови та правила для акредитації вищої освіти, які різняться в розвинутих країнах. Дано оцінку програмному та інституційному видам акредитації для онлайн-навчання. Установлено, що програмна, або ж спеціалізована, акредитація становить додатковий рівень зовнішнього рівноправного оцінювання та забезпечення якості, що застосовують до конкретних програм у межах установи. Інституційну акредитацію застосовують до всього університету, вона дає можливість установити, чи відповідає освітня інституція мінімальним стандартам загальної освіти, чи має необхідні служби підтримки, щоб допомогти студентам досягти успіху. Визначено, що в ряді економічно розвинутих країн найбільш поширеною ознакою якості освітніх онлайн-установ є регіональна акредитація як комплексний, рецензований процес, який забезпечує послідовний стандарт якості для закладів вищої освіти.

Особливу увагу звернуто на ...


>> full


posted by USER | 0:07 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


TUESDAY, MARCH 20, 2018


ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖЕВІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВААвтор

Черкас Наталія Ігорівна

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 

Рік, номер

2018, № 1 (85)

УДК

339.54:339.92

Анотація

В умовах глобальної мережевізації та фрагментації виробничого процесу щораз частіше виготовлення продукції переміщують із високорозвинених країн до країн, що розвиваються. Розширення глобальних ланцюгів вартості (ГЛВ) створює потужні виклики для перехідних економік, що потребує відповідної корекції економічної політики. Дано системний аналіз необхідних передумов, організаційної структури та критичних ресурсів створення доданої вартості у ГЛВ та глобальних виробничих мережах. Здійснено теоретичний аналіз формування доданої вартості у ГЛВ із допомогою моделі "усміхненої кривої", згідно з якою компанії підвищують прибутковість шляхом зменшення загальних витрат на виробництво та здійснюють перехід від матеріальних до нематеріальних процесів, які створюють левову частку доданої вартості. Узагальнено критерії, якими послуговуються міжнародні корпорації, коли постає питання аутсорсингу виробничої діяльності. Проаналізовано основні тенденції зовнішньої торгівлі кінцевою та проміжною продукцією США, Німеччини, Японії та Китаю в секторі високих технологій. Здійснено ...


>> full


posted by USER | 0:06 | Механізм регулювання економіки

comments (0)[1] 2 3 4 5 6 ...  [NEXT]  [LAST]1 - 5 of 705


NAME: ...

LOCATION: ...
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ УМОВ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ В РОЗВИТКУ ПРІСНОВОДНИХ СИСТЕМ ВОДНИХ БАСЕЙНІВ УКРАЇНИ 


МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 


ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ АКРЕДИТАЦІЙНИХ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ 


ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖЕВІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 


  RSSmarch 2018


december 2017


september 2017


june 2017


march 2017


full


Механізм регулювання економіки (362)


Економіка підприємства та управління виробництвом (256)


Ефективність управління персоналом на підприємстві (60)


Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (27)admin*