TUESDAY, MARCH 28, 2017


ПЕРСПЕКТИВИ МАРКЕТИНГУ ЕКОНОМІЧНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІАвтор

Лисиця Надія Михайлівна  

Харків­ський національний економічний університет імені Семена Куз­неця 


Притиченко Тамара Іванівна

Харків­ський національний економічний університет імені Семена Куз­неця 


Гронь Олександра Вікторівна

Харків­ський національний економічний університет імені Семена Куз­неця 

Рік, номер

2017, № 1 (81)

УДК

339.138

Анотація

Проаналізовано перспективи маркетингу економічних освітніх послуг в Україні. На основі статистичних даних про популярність ВНЗ, які пропонують навчання економічних спеціальностей, визначено найбільш успішні, на думку експертів, що вивчають рейтинг вищих навчальних закладів. Незважаючи на те, що рейтинги економічних вузів та економічних факультетів університетів в Україні досить високі, спостерігають конкуренцію між вузами, що ускладнює вибір ВНЗ майбутніми абітурієнтами. Обґрунтовано зростання потреби у професіоналах у сфері економіки. Оскільки потреба у висококваліфікованих фахівцях у сфері економіки до певної міри залежить від кількості підприємств, подано динаміку змін їхньої кількості за період 2011 – 2016 рр. Запропоновано використання можливостей розвитку навичок у сферах дигітального та контент-маркетингу, а також нових ...


>> full


posted by USER | 14:22 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


TUESDAY, MARCH 28, 2017


РЕАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ЕТАПІ РЕГІОНАЛЬНОЇ КООПЕРАЦІЇ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ (у двох частинах)Автор

Колодізєв Олег Миколайович

Харківський націо­нальний економічний університет імені Семена Куз­неця 

Рік, номер

2017, № 1 (81)

УДК

339.137.2:332.1-048.87(4-11)

Анотація

Умови функціонування глобального ринкового середовища диктують необхідність в активізації інноваційної діяльності як найбільш ефективного способу підвищення конкурентоспроможності економіки країни й подальшого її розвитку на інтенсивній основі. Логічним обґрунтуванням стратегічного напряму розвитку, у якому ключову роль відіграють інновації, слугують безпрецедентні успіхи економік високорозвинених європейських країн та інших країн світу, які стали наслідком практичного впровадження інноваційних моделей розвитку.

У першій частині статті систематизовано проблеми розвитку кластерів на підставі результатів узагальнення європейського та світового досвіду. Визначено основні напрями активізації кластерних ініціатив, а також заходи щодо впровадження їх у практику функціонування національної економіки. Обґрунтовано необхідність у подальшому розвитку кластерів як основного інструмента щодо стимулювання розвитку інноваційної діяльності підприємств, із метою формування необхідних умов для підвищення рівня конкурентоспроможності економіки.

У другій частині статті розглянуто можливі сценарії розвитку економіки України у проекції майбутніх 10 ...


>> full


posted by USER | 13:31 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


TUESDAY, MARCH 28, 2017


ЗБАЛАНСОВАНИЙ ПІДХІД ІНВЕСТОРА ДО ВИБОРУ ОБ'ЄКТА ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІАвтор

Внукова Наталія Миколаївна

Хар­ків­ський національний економічний університет імені Семена Кузнеця


Давиденко Дар'я Олександрівна

Хар­ків­ський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Рік, номер

2017, № 1 (81)

УДК

332.85

Анотація

Вибір об'єкта фінансування є ключовим питанням для інвестора під час здійснення операцій із житловою нерухомістю. В Україні аналіз ризику операції кожен суб'єкт відносин на ринку житла виконує самостійно, отже, інвестор повинен адекватно оцінювати фінансову послугу, що надає фінансова установа. Головним завданням процесу оцінювання є визначення надійного фінансового партнера, бо естетичні аспекти вибору житла мають другорядне значення для інвестора, якщо під загрозою опиняється загальна надійність операції. Показник надійності є складовою частиною самоаналізу інвестора, виражений системою коефіцієнтів для оцінювання потенціалу фінансової установи. Такий аналіз дозволяє визначити прозорість поточної та майбутньої діяльності партнерів – фінансових установ. Також важливим аспектом вибору партнерів залишається оцінка витрат інвестора. Оцінюючи ризик, інвестор повинен спиратися на ефективність наданої послуги, розрахованої на основі обов'язкових ...


>> full


posted by USER | 12:40 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


TUESDAY, MARCH 28, 2017


СПОСОБИ НЕЗАКОННОГО ОТРИМУВАННЯ ПДВ У ПОЛЬЩІАвтор

Длугош Іоанна

Вар­мін­сько-Мазурський університет в Ольштині


Ващенко Микола Миколайович

ТОВ WBM Polska

Рік, номер

2017, № 1 (81)

УДК

336.228.34

Анотація

Подано механізми та способи незаконного отримування податку на додану вартість (ПДВ) у Польщі. На сьогодні механізми шахрайства із ПДВ стали дуже поширеним явищем у Польщі та становлять загрозу для функціонування польської економіки й держави загалом. На основі анкетування досліджено окремі механізми незаконного отримування ПДВ, наприклад "податкову карусель ПДВ", фіктивний експорт, занижування обсягів продажу або фіктивні витрати. Анкетування здійснено серед осіб, для котрих питання податку на додану вартість є близьким і котрі потенційно могли зіткнутися з явищем незаконного його отримання у своїй професійній практиці. Усіх респондентів можна розподілити на три групи: осіб, які працюють у бухгалтерії; осіб, які займаються власною господарською діяльністю, та тих, хто працює в інших сферах діяльності.

Описано, яким чином підприємства діють на ринку з метою незаконного отримування ПДВ. Дослідження дозволило ...


>> full


posted by USER | 12:22 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


TUESDAY, MARCH 28, 2017


РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІАвтор

Сибірцев Володимир Васильович

Кірово­градський національний технічний університет

Рік, номер

2017, № 1 (81)

УДК

351.346:331

Анотація

Головною передумовою успішного функціонування національної економіки є наявність достатнього трудового потенціалу, погодженого з поточним станом та цільовими орієнтирами її розвитку. Така погодженість має простежуватися на всіх стадіях відтворення трудових ресурсів та розкриватися через відсутність диспропорцій та інституціональних пасток функціонування ринку праці. Тому актуалізується проблема досягнення та підтримки бажаного рівня збалансованості цього ринку.

Досліджено розвиток теоретико-методологічних засад формування та регламентування роботи контурів державного регулювання збалансованості національного ринку праці, орієнтованих на удосконалення наявних інститутів ринку праці та встановлення оптимальних співвідношень між параметрами цих інститутів та характеристиками ринку праці. Згідно з авторською гіпотезою, державне регулювання зведено до максимізації трудового потенціалу через погодження, по-перше, різноспрямованих векторів розвитку національної економіки та, по-друге, антагоністичних інтересів учасників ринку праці.

Розширено зміст поняття збалансованості ринку праці шляхом уведення додаткового переліку пропорцій та раціональних співвідношень між окремими параметрами його ...


>> full


posted by USER | 12:04 | Механізм регулювання економіки

comments (0)[1] 2 3 4 5 6 ...  [NEXT]  [LAST]1 - 5 of 662


NAME: ...

LOCATION: ...
ПЕРСПЕКТИВИ МАРКЕТИНГУ ЕКОНОМІЧНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 


РЕАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ЕТАПІ РЕГІОНАЛЬНОЇ КООПЕРАЦІЇ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ (у двох частинах) 


ЗБАЛАНСОВАНИЙ ПІДХІД ІНВЕСТОРА ДО ВИБОРУ ОБ'ЄКТА ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ 


СПОСОБИ НЕЗАКОННОГО ОТРИМУВАННЯ ПДВ У ПОЛЬЩІ 


РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ 


  RSSmarch 2017


january 2017


september 2016


may 2016


march 2016


full


Механізм регулювання економіки (340)


Економіка підприємства та управління виробництвом (239)


Ефективність управління персоналом на підприємстві (57)


Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (26)admin*