MONDAY, JUNE 26, 2017


ГЕНДЕРНІ НЕРІВНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІАвтор

Лисиця Надія Михайлівна

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця


Нагаївська Дар'я Юріївна

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Рік, номер

2017, № 2 (82)

УДК

378:316.346.2-057.87(477)

Анотація

Гендерна сегрегація на ринку праці та в освітній сфері свідчить про наявність суттєвих факторів, які впливають на вибір жінками й чоловіками сфери професійної діяльності та подальше їхнє професійне зростання. Дослідження спрямовано на визначення гендерної нерівності та обґрунтування домінуючих цінностей і типів раціональної поведінки студенток та студентів економічних вищих навчальних закладів з урахуванням мотивів і критеріїв вибору майбутньої професії економіста. Було проведено маркетингове дослідження, у якому взяли участь 800 студенток і студентів першого курсу навчання на економічних факультетах семи вищих навчальних закладів України.

Із метою проведення аналізу наявності кореляційних зв'язків між цінностями, критеріями вибору та гендерною належністю, було сформовано вибірку, до якої ввійшли 150 юнаків і 150 дівчат. Результати дослідження свідчать, що у жінок домінують цінності особистого ...


>> full


posted by USER | 11:48 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


MONDAY, JUNE 26, 2017


РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИАвтор

Лупак Руслан Любомирович

Львівський торговельно-економічний університет

Рік, номер

2017, № 2 (82)

УДК

339.562:332.14:351.862.4:33

Анотація

Визначено необхідність у реалізації державної політики імпортозаміщення, у якій для забезпечення її ефективності потрібно враховувати регіональні та галузеві особливості економіки держави. Здійсненням такої політики має стати успішне вирішення завдань у сфері економічної безпеки держави.

Висвітлено низку наукових тверджень щодо цільових орієнтирів державного регулювання імпортозаміщення, у яких обґрунтовано масштабність проблеми імпортозалежності та її впливу на економічну безпеку держави.

Головний акцент зроблено на наукове обґрунтування регіональних і галузевих особливостей державного регулювання імпортозаміщення, які можуть мати важливе теоретичне та практичне значення в контексті реалізації завдань у сфері економічної безпеки держави. До відповідних регіональних особливостей зараховано виявлення ресурсних відмінностей регіонів у зменшенні імпортних потоків товарів, установлення додаткових та збільшення місцевих податків і зборів на товари критичного імпорту, організацію та регулювання співробітництва регіонів у транскордонному просторі, забезпечуючи їхню імпортну незалежність, збільшення масштабів використання потенціалу сільських територій у ...


>> full


posted by USER | 11:37 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


MONDAY, JUNE 26, 2017


АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ АВТОНОМІЇАвтор

Аксьонова Ірина Вікторівна

Харків­ський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Рік, номер

2017, № 2 (82)

УДК

378.1

Анотація

Зміна методів і механізмів взаємодії суб'єктів ринку освітніх послуг та держави є фокусом модернізації систем вищої освіти всіх країн у XXI столітті. В умовах побудови інноваційного суспільства важливою передумовою виконання вищими навчальними закладами (ВНЗ) своїх функцій є університетська автономія.

Автором узагальнено теоретико-методичне та аналітичне забезпечення формування складових частин університетської автономії у країнах світу, щоб виділити тенденції у формуванні оптимального співвідношення державних і ринкових механізмів у системі вищої освіти.

Методологічною та інформаційною основою дослідження є монографії науковців, у яких висвітлено проблеми формування автономії ВНЗ, матеріали періодичних видань та ресурси Internet із зазначеної проблематики. У процесі проведення дослідження використано методи компаративного аналізу, системного та логічного аналізу, метод узагальнення інформації.

У результаті дослідження було здійснено компаративний аналіз історії розвитку ідеї університетської автономії, розглянуто специфіку організації університетів із позиції ...


>> full


posted by USER | 11:28 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


MONDAY, JUNE 26, 2017


БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА У КРАЇНАХ ЄС ІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮАвтор

Пасічний Микола Дмитрович

Київський національний торговельно-економічний університет

Рік, номер

2017, № 2 (82)

УДК

336.143:336.02

Анотація

Досліджено особливості формування та реалізації бюджетно-податкової політики у країнах ЄС із трансформаційною економікою у 2006 – 2015 рр. Здійснено аналіз тенденцій рівня податкового навантаження. Охарактеризовано позиції країн Балтії та Центральної Європи в рейтингу простоти ведення бізнесу щодо оподаткування. Визначено, що, залежно від ступеня розвитку економіки, розміру валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення, відрізняються підходи країн до формування дохідної частини бюджету, зокрема щодо коефіцієнта перерозподілу валового внутрішнього продукту через бюджетну систему, частки податків у бюджетних доходах, структури оподаткування в аспекті класифікації податків, ставок оподаткування. Вагому увагу приділено питанням вивчення досвіду імплементації вимог директив ЄС щодо мінімального рівня податкового навантаження у сфері акцизного оподаткування. За допомогою методу кореляційно-регресійного аналізу досліджено вплив зростання державних видатків на динаміку реального валового внутрішнього продукту. Установлено, що позитивний вплив збільшення показника державних видатків на процеси економічного ...


>> full


posted by USER | 11:20 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


MONDAY, JUNE 26, 2017


ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ В КОНЦЕПЦІЯХ ЕКОНОМІСТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.Автор

Смєсова Вікторія Леонідівна

Український державний хіміко-технологічний університет

Рік, номер

2017, № 2 (82)

УДК

330.161:330.837.2:330.88

Анотація

Прогнозування економічної поведінки контрагентів потребує пошуку наукових інструментів її аналізу та є основою вирішення проблеми суперечностей економічних інтересів. Дослідження різних аспектів погодження конфліктів економічних інтересів акторів та пошук інструментів і механізмів їхньої конвергенції в умовах динамічного розвитку економіки активно проводять у сучасній економічній науці. Одночасно питання, пов'язані з історією еволюції теорії економічних інтересів від її зародження до сучасного періоду, розглянуто в економічній науці недостатньо повно. Автором обґрунтовано специфіку розвитку теорії економічних інтересів економістами другої половини ХХ ст. як наслідок еволюції господарства зазначеного періоду. Визначено особливості розвитку економіки другої половини ХХ ст., її переважну основу та механізми регулювання, які наклали відбиток на відтворення господарських інтересів та сформували відповідну систему економічних поглядів. Обґрунтовано специфіку формування та реалізації економічних інтересів акторів на основі аналізу теорій суспільного вибору, трансакційних витрат, концепцій неоінституціоналізму та сучасних зарубіжних економістів. ...


>> full


posted by USER | 11:09 | Механізм регулювання економіки

comments (0)[1] 2 3 4 5 6 ...  [NEXT]  [LAST]1 - 5 of 673


NAME: ...

LOCATION: ...
ГЕНДЕРНІ НЕРІВНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 


РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 


АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ АВТОНОМІЇ 


БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА У КРАЇНАХ ЄС ІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 


ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ В КОНЦЕПЦІЯХ ЕКОНОМІСТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 


  RSSjune 2017


march 2017


january 2017


september 2016


may 2016


full


Механізм регулювання економіки (347)


Економіка підприємства та управління виробництвом (243)


Ефективність управління персоналом на підприємстві (57)


Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (26)admin*