MONDAY, SEPTEMBER 18, 2017


СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІАвтор

Литвинчук Ірина Леонідівна

Житомирський національний агроекологічний університет 

Рік, номер

2017, № 3 (83)

УДК

330.8:347.77

Анотація

Фактологічною основою дослідження є еволюція концепту інтелектуальної власності від превалювання філософських аспектів до правових та об'єктивна необхідність у подоланні наслідків тривалого спотворення вихідної схеми концепту намаганням дистанціювати його від реальних економічних відносин. У статті висвітлено генезис економічної теорії інтелектуальної власності. Теоретико-методологічну базу економічної теорії інтелектуальної власності формують близько десятка філософських і правових концепцій, що дозволили відійти від аксіоматичних, контекстуальних та остенсивних трактувань змісту інтелектуальної власності, проте не запропонували конструктивного вирішення проблеми концептуального супроводу ринкового обігу результатів інтелектуальної діяльності з урахуванням критерію економічної ефективності. У процесі суспільного розвитку стан вияву уявлень про інтелектуальну власність в економіці переходить із латентної до домінуючої форми, що приводить до виокремлення самостійного економічного ("ойкосвласницького") концепту інтелектуальної власності, основу якого сформували наукові досягнення представників марксистської, класичної та інституціональної течій. У сучасних умовах конфлікт неокласицизму та неоінституціоналізму призводить до ...


>> full


posted by USER | 0:10 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


MONDAY, SEPTEMBER 18, 2017


ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИАвтор

Грабчук Оксана Миколаївна

Дніпровський національний  університет імені Олеся Гончара


Валуйський Іван Анатолійович

Дніпровський національний  університет імені Олеся Гончара   

Рік, номер

2017, № 3 (83)

УДК

336.143:336.04

Анотація

Реформування інституційних засад суспільства загострило проблему управління публічними фінансами, зробило її ще більш значущою в умовах недостатності фінансових ресурсів та агресивного економічного середовища. У межах цієї проблеми одним із найбільш актуальних завдань постає завдання трансформації концептуальних засад бюджетної політики, що визначають її магістральну спрямованість та ефективність реалізації. Проаналізовано трансформації концептуальних засад бюджетної політики в Україні у кризових умовах. Теоретичною основою дослідження слугують сучасні доробки фінансової науки в царині публічних фінансів. Використано методи абстрагування й аналізу на основі історичного та системного підходів.

За результатами дослідження визначено зміст концептуальних засад бюджетної політики в межах системогенезу "доктрина → концепція → принципи" в широкому та вузькому сенсах. Досліджено розвиток концептуальних засад бюджетної політики України у 2015 – 2017 рр. та ...


>> full


posted by USER | 0:09 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


MONDAY, SEPTEMBER 18, 2017


НАЙВАЖЛИВІШІ ФАКТОРИ МАСШТАБНОГО ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇХНЬОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНАвтор

Орлов Петро Аркадійович

Харківський національ­ний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Рік, номер

2017, № 3 (83)

УДК

005.35

Анотація

В умовах глобальної економічної кризи, що продовжується для багатьох країн і в 2017 р., учені приділяють особливу увагу проблемам соціальної відповідальності суб'єктів господарювання. Ґрунтовний аналіз причин і наслідків створеної на ринку іпотечного кредитування США та експортованої Великої депресії (рецесії) міститься в роботах Джозефа Стігліца. Криза змусила уряди США, ЄС та інших країн відмовитися від концепції неолібералізму і виявляти соціально безвідповідальні суб'єкти господарювання. У публікаціях, присвячених сучасним трендам у маркетингу на 2017 р., мало уваги приділено актуальній проблемі масштабного підвищення соціальної відповідальності маркетингу та суб'єктів господарювання. Основним трендом має стати маркетинг соціальної відповідальності з використанням, наприклад, інструментів бенчмаркінгу.

У статті було використано загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу й синтезу, логічного узагальнення системного підходу, індукції та дедукції.

Аргументовано тісний взаємозв'язок соціальної відповідальності підприємств із їхнім маркетингом і ...


>> full


posted by USER | 0:08 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


MONDAY, SEPTEMBER 18, 2017


КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА КЛЮЧОВИМИ ІНДИКАТОРАМИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУАвтор

Єрмак Світлана Олександрівна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Рік, номер

2017, № 3 (83)

УДК

332.135

Анотація

Завдання модернізації основних напрямів соціально-економічного розвитку України неминуче приводить до необхідності в додатковому визначенні механізмів та інструментів позитивного впливу на економічні компоненти цього процесу, застосуванні інноваційних підходів, здатних кардинально змінити ситуацію, що склалася, і вказати шляхи досягнення оновленої позитивної динаміки. Найбільш визнаною протягом останніх років та ефективною організаційною формою розвитку конкурентоспроможного бізнесу в інноваційній сфері є об'єднання суб'єктів інноваційної діяльності в регіональні інноваційні кластери. У ході цього дослідження згруповано регіони України за допомогою кластерного аналізу за ключовими індикаторами рівня інноваційного розвитку, згідно з обраним алгоритмом. Розроблено систему ключових індикаторів оцінювання інноваційного розвитку регіонів, яка складається з чотирьох основних блоків (наукового, кадрового, фінансового, інноваційного), що, у свою чергу, містять набір показників, які найбільш цілісно відображають рівень інноваційного розвитку регіону. За допомогою кластерного аналізу агломеративним ієрархічним методом кластеризації ...


>> full


posted by USER | 0:07 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


MONDAY, SEPTEMBER 18, 2017


СИНЕРГІЧНИЙ ЕФЕКТ У ДЕРЖАВНОМУ ПОДАТКОВОМУ РЕГУЛЮВАННІАвтор

Віннікова Ольга Сергіївна

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Рік, номер

2017, № 3 (83)

УДК

336.02

Анотація

За вмілого поєднання окремих напрямів або інструментів державного регулювання можна досягти додаткового результату, що називають синергічним ефектом. Урахування такого додаткового ефекту дозволить поліпшити результати державних реформ. У статті досліджено сутність синергічного ефекту та підтверджено необхідність у врахуванні такого ефекту в ході здійснення державного податкового регулювання на прикладі податкового стимулювання раціонального енергоспоживання. Використано такі загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, як методи аналізу й синтезу, систематизації та класифікації, метод формалізації, сценарний підхід. Сутність синергічного ефекту полягає в тому, що ефект від поєднання двох або більше компонентів може бути більшим від простої суми ефектів кожного окремого компонента. Розглянуто різні підходи до визначення цього поняття. Особливу увагу приділено синергічному ефекту в ході здійснення державних реформ, що може спостерігатися під час використання певної системи інструментів державного регулювання. На прикладі податкового регулювання енергозбереження доведено, що ...


>> full


posted by USER | 0:06 | Механізм регулювання економіки

comments (0)[1] 2 3 4 5 6 ...  [NEXT]  [LAST]1 - 5 of 684


NAME: ...

LOCATION: ...
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 


ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 


НАЙВАЖЛИВІШІ ФАКТОРИ МАСШТАБНОГО ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇХНЬОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН 


КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА КЛЮЧОВИМИ ІНДИКАТОРАМИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 


СИНЕРГІЧНИЙ ЕФЕКТ У ДЕРЖАВНОМУ ПОДАТКОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ 


  RSSseptember 2017


june 2017


march 2017


january 2017


september 2016


full


Механізм регулювання економіки (353)


Економіка підприємства та управління виробництвом (248)


Ефективність управління персоналом на підприємстві (57)


Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (26)admin*