WEDNESDAY, JUNE 20, 2018


ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА В КОМПАНІЯХ МОНГОЛІЇАвтор

Лепейко Тетяна Іванівна

Харківський націо­нальний економічний університет імені Семена Кузнеця 


Гаваагійн Батхуу 

Харківський націо­нальний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Рік, номер

2018, № 2 (86)

УДК

316.46.058

Анотація

Проаналізовано перспективи розвитку та економічний стан Монголії. Ідентифікована проблема, пов'язана з низьким рівнем економічної свободи, викликаним неефективним менеджментом, що стримує розвиток країни в цілому та окремих компаній зокрема. Обґрунтовано, що першочерговим завданням менеджменту компаній є визначення ефективного, найбільш дієвого стилю лідерства з урахуванням національних особливостей.

Проведено соціологічне опитування шляхом анкетування, за результатами якого визначено особливості управління персоналом у компаніях Монголії та Європи. Досліджено рівень мотивації і компетентностей працівників в Європі та Монголії. На підставі результатів анкетування визначено, що найвищий рівень мотивації спостерігається у працівників компаній Європи. Це свідчить про більш високий, порівняно з Монголією, рівень менеджменту, що позитивно позначається на продуктивності праці та ефективності діяльності компаній.

У Монголії велика частина респондентів має середній рівень компетентностей, що вимагає більшої участі керівника у формуванні компетентного та мотивованого працівника. В Європі рівень компетентності знаходиться на високому рівні. Високий ...


>> full


posted by USER | 0:09 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


WEDNESDAY, JUNE 20, 2018


ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІЛЕЙ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИАвтор

Найденко Олексій Євгенович

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Рік, номер

2018, № 2 (86)

УДК

351.82:338.23:336.02 

Анотація

Податкова політика в будь-якій країні має важливе значення для соціально-економічного розвитку. Головним орієнтиром податкової політики зарубіжних країн є побудова таких відносин із платниками податків, завдяки яким останні будуть своєчасно та в повному обсязі виконувати свої податкові обов'язки.

Виявлено, що головною проблемою податкової політики держави є постійне порушення законодавчою владою стабільності податкового законодавства, що не покращує інвестиційний клімат в країні, оскільки через відсутність стабільного податкового законодавства іноземні інвестори обирають інші країни для капіталовкладень. Крім того, постійні зміни податкового законодавства зменшують довіру платників податків 
до представників законодавчої та виконавчої влади.

Встановлено, що в більшості наукових праць у визначенні терміна "податкова політика" акцент робиться на фіскальну та регулюючу складову, але лише в незначній кількості визначень можна простежити соціальну спрямованість, якою автори наділяють податкову політику.

Доведено, що більшість напрямів податкової реформи, затверджених Стратегією сталого розвитку "Україна-2020", не виконуються, оскільки: зростає податкове навантаження на суб'єктів ...


>> full


posted by USER | 0:08 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


WEDNESDAY, JUNE 20, 2018


МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ АСИМЕТРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУАвтор

Пілько Андрій Дмитрович

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 


Гарда Тетяна Петрівна 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

Рік, номер

2018, № 2 (86)

УДК

332.14:519.876.2

Анотація

Глибокі регіональні диспропорції в соціально-економічному та екологічному розвитку України зумовлюють актуальність розроблення наукових засад діагностики та механізмів вирівнювання асиметрій регіонального розвитку. Сутність завдання, на вирішення якого було спрямоване проведене дослідження, полягає в розробленні теоретичних основ та науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання та аналізу асиметрії регіонального розвитку.

У роботі запропоновано підхід до оцінювання рівня та ступеня гармонізації сталого розвитку регіонів Західної України, а також визначено дані показники. Проведені розрахунки рівня асиметрії регіонального розвитку за параметрами сталого розвитку, ступенем гармонізації розвитку та соціальною напруженістю дозволили отримати інформацію про динаміку регіональної асиметрії в досліджуваному періоді.

На основі результатів застосування тесту Гранжера розроблено симультативні моделі оцінювання дієвості важелів управління соціальними, економічними та екологічними процесами регіонів Західної України з урахуванням рівня соціальної напруженості.

Отримання науково обґрунтованих результатів стало можливим завдяки застосуванню методів аналізу інформації, індикативного аналізу, кореляційно-регресійного аналізу, ...


>> full


posted by USER | 0:07 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


WEDNESDAY, JUNE 20, 2018


ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯАвтор

Лінькова Олена Юріївна

Національний техніч­ний університет "Харківський політехнічний інститут" 

Рік, номер

2018, № 2 (86)

УДК

65.012.413

Анотація

Досліджено елементи управління бізнесом в умовах Європейської інтеграції економіки України. Розроблено методологічний підхід до оцінювання умов розвитку бізнесу за показниками: інфляції; вартості кредитів; рівня оподаткування; корумпованості. Сформовані завдання менеджера: підбір працівників, здатних навчатися протягом життя та працювати в команді; використання знань працівниками; виховання у працівника почуття господаря; формування механізму групової логіки.

Здійснено аналіз впливу умов господарювання на економічний розвиток бізнесу: зменшення рівнів управління; актуалізації самоуправління; залучення виконавців до формування завдань; високих темпів розвитку технологій; реалізації в цілях підприємства потенційних очікувань споживачів. Подано оцінку джерел довгострокового розвитку бізнесу та необхідних заходів топ-менеджменту. З одного боку, забезпечення оптимальної стратегії розвитку бізнесу – це обґрунтована оцінка рівня задоволеності споживачів, а з іншого – утримання талановитих працівників. Розглянуто умови, що визначають можливість розширення ринків збуту бізнесу з урахуванням міжнародних стандартів та конкуренції: захист прав інтелектуальної власності; вимоги до безпеки товарів; визначення ставок мита; сертифікацію ...


>> full


posted by USER | 0:06 | Механізм регулювання економіки

comments (0)


WEDNESDAY, JUNE 20, 2018


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИАвтор

Дибко Наталія Миколаївна 

Міністерство фінансів України 

Рік, номер

2018, № 2 (86)

УДК

336.143

Анотація

Досліджено питання розвитку бюджетної політики в умовах інституційних перетворень як інструменту забезпечення соціально-економічного зростання.

Розкрито сутність і роль бюджетної політики в соціально-економічному розвитку країни та визначено інституційні напрями підвищення її ефективності і адаптивності в умовах економічних перетворень.

Для вирішення завдань дослідження використано такі методи, як системний, діалектичний, синтезу і узагальнення та наукового абстрагування.

Результати дослідження дозволили визначити економічну сутність бюджетної політики, що полягає в державному регулюванні бюджету через застосування інструментів, показників, методів, принципів, механізмів на всіх стадіях бюджетного процесу відповідно до стратегічних напрямів державної політики соціально-економічного розвитку.

Інституційний підхід розвитку бюджетної політики поєднує соціальні, економічні та інноваційні складові бюджету, встановлює оптимальне співвідношення між ними. Бюджетна політика має бути достатньо адаптивною до визначеного вектора регулювання економічного розвитку, що спрямовано на відповідність впроваджуваних регулятивних заходів ендогенним та екзогенним змінам у економічному просторі.

За результатами проведеного аналізу обґрунтовано, що ефективність бюджетної політики має вагоме значення в стабілізації макроекономічних показників та ...


>> full


posted by USER | 0:05 | Механізм регулювання економіки

comments (0)[1] 2 3 4 5 6 ...  [NEXT]  [LAST]1 - 5 of 715


NAME: ...

LOCATION: ...
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА В КОМПАНІЯХ МОНГОЛІЇ 


ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІЛЕЙ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 


МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ АСИМЕТРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 


ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ 


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 


  RSSjune 2018


march 2018


december 2017


september 2017


june 2017


full


Механізм регулювання економіки (369)


Економіка підприємства та управління виробництвом (258)


Ефективність управління персоналом на підприємстві (60)


Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (28)admin*