Welcome to our site!


Редакційна колегія журналу інформує представників наукової спільноти про організаційні зміни і переформатування роботи щодо висвітлення результатів наукового пошуку авторів публікацій.
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Засновник) погоджується з політикою і процедурами Видавця (Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»), надає згоду і приймає їх за основу у своїй діяльності при виконанні своєї частки роботи по виданню Журналу. 
Засновник (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) трансформує усі сайти (сторінки) Журналу (з архівним контентом статей) і забезпечує доступною і актуальною на сайті Університету сторінку з гіперпосиланням на Сайт Видавця, на якій вказуються: основні відомості про Журнал; його політика і мета; склад редакційної ради; редакційна етика і процедура, а Видавець адаптує усю інформацію щодо Журналу до власної політики і процедур.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ВИДАЦЯ

Оновлення даного сайту припинено з вересня 2018 року

Загальна інформація для авторів журналу "Економіка розвитку"


Журнал "Економіка розвитку" підтримує основні етичні вимоги до наукових публікацій Комітету з етіки в публікаціях (COPE). Мы звертаємось з проханям до авторів та рецензентів ознайомитися з документами та основними принципами COPE. Дотримання належного рівня етики в публікаціях задекларовано на рівні політики наукового журналу "Економіка розвитку", де висвітлено аспекти етичної поведінки редакційної колегії. Окрім того, для нівелювання можливості зловживання службовим положенням, висвітлення аспектів етичної поведінки рецензентів журналу введено й до відповідного "Положення про рецензування статей".


Журнал "Економіка розвитку" використовує досить сувору  процедуру рецензування статей. Для отримання позитивної рецензії рекомендуємо ознайомитися з "Положенням про рецензування статей" й рекомендованим для рецензентів переліком контрольних питань, який побудовано на основі узагальнення наявних підходів до плину процесу рецензування (ReviewQualityInstrument) та вимог COPE.


При підготовці статей авторам слід орієнтуватися на 
"Правила підготовки статей та наукових рефератів до видання". В них описано рекомендовану структуру статей й вимоги до основних їх елементів. Кожен автор, що подає статтю до наукового журналу "Економіка розвитку", має усвідомлювати принципи етики в публікаціях. Редакційна колегія залишає за собою право формальної перевірки виконання етичних зобов’язань автора, які за своєю суттю відносяться до методології наукового дослідження. До головних етичних зобов’язань авторів відноситься наступне:

- оприлюднені в статті результати дослідження мають бути актуальними та відповідати поставленим цілям й нормам етики наукових досліджень. Автор має переконливо висвітлювати актуальність дослідження та надавати точний звіт про отримані результати;
- слід чітко заявити про внесок кожного з членів авторського колективу у публікацію. При цьому до авторів може відноситься лише та особа, яка зробила певний незалежний інтелектуальний внесок у подане до розгляду на предмет друку дослідження (якщо не можна довести участь особи у якомусь етапі дослідження, факт авторства не є підтвердженим);
- автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені всі ті і тільки ті особи, які відповідають критерію авторства;
- відповідальність за зміст статей та факт їх публікації несе лише автор, а не редакція чи залучений до оцінювання якості статті рецензент. У разі наявності декількох авторів – то відповідальність за зміст публікації несуть всі автори;
- у разі виявлення факту порушення автором статті норм наукової етіки чи випадків необ’єктивного цитування та за умови відсутності пояснень автора, політикою передбачається можливість вилучення вже опублікованої статті з обов’язковим повідомленням автора про факт такого вилучення;
- структура статті має відповідати цілям дослідження, які в свою чергу визначають правильність відібраних методів наукового пошуку;
- неприпустимими є як фальсифікація використаних у статті даних та відомостей (коливається від підробки результату до неповного оприлюднення отриманих висновків), так і плагіат (визначається як присвоєння ідей чи слів без посилання на джерело або при їх представленні як власних здобутків);
- автор має враховувати можливість виникнення випадкових та систематичних помилок, а також всі можливі ризики, пов'язані з оприлюдненими результатами дослідження;
- в статті обов’язково має бути цитування тих публікацій, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи або які розкривають еволюцію авторської думки та знайомлять читача з попередніми авторськими роботами;
- зобов'язання автора щодо представлення результатів бібліографічного пошуку мають балансуватися вимогою мінімізування цитування робіт, які не мають безпосереднього відношення до змісту поданої до розгляду статті;
- кожна стаття має носити завершений характер, навіть у тому разі, якщо вона складає частину більш значного дослідження. Це зменшує або повністю нівелює фрагментацію викладеного матеріалу;
-

автор не повинен представляти рукописи, що описують по суті одні і ті ж результати, більш ніж в один журнал. У разі ж коли подається розширений варіант попередньо оприлюдненого результату слід навести посилання на раніш видані матеріали та повідомити про це редакційну колегію (не має необхідності оприлюднювати ті результати, які вже стали відомими та не вимагають подальшого підтвердження);

- для усунення звинувачення у плагіаті автор має чітко вказати всі використані джерела інформації (окрім загально відомих відомостей);
- автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів;
- на першому місці у переліку авторів мають стояти особи, які зробили вирішальний внесок у планування, організацію та проведення дослідження, яке постало основою наукової статті.

Стаття приймається до друку лише після підтвердження автором додержання означених принципів та етичних зобов’язань при підготовці статті. Для фіксування даного факту передбачено відповідні графи у формі довідки про автора.


Також для підвищення ймовірності прийняття статті до друку авторам пропонується врахувати наступні рекомендації щодо підготовки окремих елементів статті:


Назва Назва статті має бути короткою та інформативною. При цьому вона має відображати актуальність та науково-практичну цінність матеріалу статті.
Анотація Оскільки зацікавленість у статті визначається через анотацію, то вона має бути не лише якісною, а й такою, що може зацікавити читача. Анотація не має бути описовою. Вона повинна містити результати конкретних досліджень, які висвітлювалися у статті. Важливим є те, що анотація виконує функцію незалежного від статті джерела інформації. Метою створення анотації є її представлення як довідкового інструменту, який дозволяє читачу вирішити доцільність ознайомлення з повним текстом статті. Анотація має відображати лише ту інформацію, яка представлена у статті. Можна порекомендувати, щоб анотація містила повідомлення про предмет, мету та результати дослідження. Доречним буде відобразити використаний інструментарій та методи проведення дослідження. Також слід розкрити короткі висновки щодо напрямків та можливостей застосування отриманих результатів. Якість анотації  визначається через можливість використання поданих в ній відомостей при цитуванні авторів. Анотація має бути інформативною та оригінальною (не має містити загальних слів), змістовною й структурованою (відображати у певній послідовності основних зміст статті). 
Ключові
слова
Ключові слова слід підбирати таким чином, щоб найбільш точно описати виконане дослідження. Бажано використовувати релевантні й загальновідомі ключові слова. Саме якість підбору ключових слів визначатиме кількість читачів, які зможуть знайти статтю та ознайомитись з нею. Бажано обирати 5-6 слів, серед яких не буде нових термінів (у інакшому випадку потенційний читач не знатиме як шукати статтю). Обов’язковим є як відображення в тексті статті всіх ключових слів, так і використання всіх ключових слів у анотації та авторському резюме.
Цитування Кожна стаття має базуватися на певному пласті досліджень, які використовував автор для узагальнення проблемної області. Тут слід забезпечити належний рівень об’єктивності цитування. Зробити це можна шляхом розміщення в тексті статті вказівки на певну наукометричну базу даних, якою користувався автор при аналізі проблематики статті

Редакційна колегія журналу "Економіка розвитку" сподівається на плідну співпрацю з авторами.